نحوه تعويض يا بازگرداندن کالا

- تعویض یا مرجوع کالا در صورت عدم استفاده از آن حداکثر تا 7 روز پس از تحویل کالا ممکن می باشد و همچنین اعلام به کارشناس مربوطه، حداکثر تا 24 ساعت از زمان تحویل پذیرفته می شود.
- حتما کارتن کفش را نگهداری و کفش را با کارتن سالم ارسال کنید.
- تنها در صورتیکه مشکل کفش از جانب شرکت (شامل: ایراد در کیفیت کفش، اشتباه در ارسال رنگ یا سایز مطابق فاکتور) باشد مشتری کفش را بصورت پس کرایه ارسال و تعویض می کند.
- در صورتیکه دلیل اشتباه از طرف مشتری یا تغییر سلیقه مشتری باشد باید بعد از هماهنگی و اخذ تایید شرکت بصورت پیش کرایه ارسال کند و معوض آن را بصورت پست پس کرایه دریافت کند.
- نحوه ارسال کالا:
- قبل از هرگونه اقدامی با کارشناسان خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- از ارسال کالا بدون هماهنگی با کارشناس خدمات پس از فروش تتیس جدا خودداری نمائید.
- شماره تماس جهت ارتباط با کارشناسان خدمات پس از فروش: 3375-035 / 38411900-035
- آدرس جهت ارسال: یزد، میدان مدرسی، روبروی شهرک رزمندگان، نرسیده به صنایع دفاع، کدپستی:8947179867