نحوه ارسال سفارش

ساعات ارسال سفارش:
تمامی سفارش هایی که قبل از اتمام ساعت اداری (8 الی 15) ثبت گردند روز بعد از سفارش، ارسال و باتوجه به مسافت در بازه زمانی 3 الی 7 روز کاری تحویل خواهند گردید.


بسته بندی محصولات:
تمامی محصولات در بسته های استاندارد و مقاوم بسته بندی شده تا بدون کوچکترین آسیبی به دست مشتریان برسد.